Förhandsbesked

Förhandsbesked

 

I torsdags, 3 april skickade vi in blanketten begäran om förhandsbesked för lokaliseringsprövning till Uppsala kommun tillsammans med en projektbeskrivning och illustrationsplan över de tilltänkta tomterna.

I först skedet kommer kommunen avgöra om marken är lämplig att bygga på. Vi hoppas givetvis på ett positivt förhandsbesked så snart så möjligt men eventuellt får vi räkna med en handläggningstid på några månader eftersom det är ett antal punkter som ska avhandlas i prövningen om förhandsbesked, bland annat

  • Kontroll mot kommunens översiktsplan.
  • Lämplighet med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
  • Förekomst av fornminnen och eventuella krav på arkeologiska förundersökningar.
  • Möjlighet att anordna avlopp.
  • Möjlighet att anordna tillfartsväg, med säker in- och utfart.
  • Ge berörda grannar möjlighet att yttra sig.

Går att läsa mer om processen på Uppsala kommuns hemsida, här.

Projektbeskrivningen ser ut så här:

”Avser att avstycka 4 tomter i anslutning till de två redan befintliga obebyggda fastigheterna.

Ändamålet är bostäder och byggnaderna föreslås uppföras i antingen ett plan eller två plan där vind får inredas. Takmaterial och takfärg bör samordnas, där betongpannor med tegelröd färg föreslås.

Avsikten är att samordna avloppslösningen för de nya tomterna med de befintliga obebyggda fastigheterna. Varje tomt föreslås borra sin egen vattenbrunn.

Den nuvarande bebyggelse ligger ganska fritt i landskapet. Den nya bebyggelsen kommer att ansluta den totala bebyggelsen till befintlig vegetation i väster vilket skapar ett stöd för den totala bebyggelsen i befintlig vegetation.”

Återkommer med ett inlägg om illustrationsplanen över tomterna.

 

//Anders

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *