Röjsåg

Det var inte mycket till liv kvar i vår gamla Husqvarna 140R röjsåg, skulle tippa på att den är från slutet på 70-talet så man får väl säga att den kanske är avskriven vid det här laget.

Nu har vi istället skaffat oss en Stihl FS410, som ska vara en bra allroundmaskin, jag har inte hunnit provköra den än, men jag lär få mycket nytta av den för det är mycket sly och annat buskage som kommer behöva röjas bort från området.

Den gamla hade som synes nedan hängt med ett tag 🙂

Husqvarna 140R

 

Den nya och förhoppningsivs lite piggare röjsågen…

Stihl FS410

//Anders

Illustrationsplan

Så här ser tomtskissen ut som vi skickade in tillsammans med ansökan om förhandsbesked och lokaliseringsprövningen till kommunen. 5:2 är en grannfastighet medans 5:3 och 5:4 är de befintliga obebyggda tomterna som de nya tomterna är tänkta att läggas i anslutning till, märkta 1,2,3 respektive 4.

Förutsatt att myndigheterna godkänner våra planer är vi mest intresserade av att bygga på tomt som är märkt som 2 i bilden nedan, det är fin utsikt åt nästan alla håll samt att marken sluttar en del så vi är inne på att bygga ett suteränghus.

Skiss tomter//Anders

Förhandsbesked

Förhandsbesked

 

I torsdags, 3 april skickade vi in blanketten begäran om förhandsbesked för lokaliseringsprövning till Uppsala kommun tillsammans med en projektbeskrivning och illustrationsplan över de tilltänkta tomterna.

I först skedet kommer kommunen avgöra om marken är lämplig att bygga på. Vi hoppas givetvis på ett positivt förhandsbesked så snart så möjligt men eventuellt får vi räkna med en handläggningstid på några månader eftersom det är ett antal punkter som ska avhandlas i prövningen om förhandsbesked, bland annat

  • Kontroll mot kommunens översiktsplan.
  • Lämplighet med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
  • Förekomst av fornminnen och eventuella krav på arkeologiska förundersökningar.
  • Möjlighet att anordna avlopp.
  • Möjlighet att anordna tillfartsväg, med säker in- och utfart.
  • Ge berörda grannar möjlighet att yttra sig.

Går att läsa mer om processen på Uppsala kommuns hemsida, här.

Projektbeskrivningen ser ut så här:

”Avser att avstycka 4 tomter i anslutning till de två redan befintliga obebyggda fastigheterna.

Ändamålet är bostäder och byggnaderna föreslås uppföras i antingen ett plan eller två plan där vind får inredas. Takmaterial och takfärg bör samordnas, där betongpannor med tegelröd färg föreslås.

Avsikten är att samordna avloppslösningen för de nya tomterna med de befintliga obebyggda fastigheterna. Varje tomt föreslås borra sin egen vattenbrunn.

Den nuvarande bebyggelse ligger ganska fritt i landskapet. Den nya bebyggelsen kommer att ansluta den totala bebyggelsen till befintlig vegetation i väster vilket skapar ett stöd för den totala bebyggelsen i befintlig vegetation.”

Återkommer med ett inlägg om illustrationsplanen över tomterna.

 

//Anders